Chữ Nam Mô Trì Giái Giữ Chay, Chay Được Tánh Chay Tâm Mới Quí ĐĐ Sáu ToànNam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni phật .
Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni phật .
Nam mô ta bà giáo chủ bổn sư thích ca mâu ni phật
Nam mô a di đà phật
Nam mô phật tổ phật thầy quan thượng đẳng đại thần, chư quan cựu thần , chư vị sơn thần , chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh . Hôm nay các con nguyện cãi hối ăn năng làm lành lánh dữ nguyện quy y theo mấy ngày tu hiền theo phật đạo . Nam mô a di đà phật .

Nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi phổ độ chúng sanh a di đà phật
Nam mô nhứt nguyện cầu thiên hoàng , địa hoàng , nhơn hoàng Liên hoa hải hội thượng phật từ bi , phật dương độ chúng thế giới bình an .
Nam mô nhị nguyện cầu cửu huyền thất tổ tịnh độ siêu sanh .
Nam mô tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường tâng long phước thọ phụ mẫu quá khú trực giảng tây phương.
Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân từ tâm bác ái giải thoát mê li .
Nam mô ngũ nguyện cầu phật tổ phật thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự trí huệ thông mình gia đắc đạo quả .
Nam mô a di đà phật .
Nam mô a di đà phật .
Nam mô đại thế chí bồ tát .
Nam mô quan thế âm bồ tát ..

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.